กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววันศิริ สมบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายถนอม เปลี่ยนทอง
ครู คศ.3

นางพรพักตร์ เปี่ยมศักดิ์
ครู คศ.3

นายสุวัฒน์ แดงประยูร
ครู คศ.3

นางสาวรดา จันทร์หอม
ครู คศ.3

นางสาวสุกัลย์ เจริญกุล

นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ครู คศ.3

นายคำนวณ มุสิกลาย
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์พร สมงาม
ครู คศ.1

นางสาวกนิษฐา รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย