กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายถนอม เปลี่ยนทอง
ครู คศ.3

นางพรพักตร์ เปี่ยมศักดิ์
ครู คศ.3

นายสุวัฒน์ แดงประยูร
ครู คศ.3

นางสาวรดา จันทร์หอม
ครู คศ.3

นางสาวน้ำฝน ทองคำ
ครู คศ.2

นางสาววันศิริ สมบุญ
ครู คศ.2

นางสาวสุกัลย์ เจริญกุล

นางสาวกัทลี สังขวร
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์พร สมงาม
ครู คศ.1

นางสาวกนิษฐา รุ่งเรือง
ครู คศ.1

นายธนโชติ ทองพิมล
ครูอัตราจ้าง