กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันศิริ สมบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายถนอม เปลี่ยนทอง
ครู คศ.3

นางพรพักตร์ เปี่ยมศักดิ์
ครู คศ.3

นายสุวัฒน์ แดงประยูร
ครู คศ.3

นางสาวรดา จันทร์หอม
ครู คศ.3

นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ครู คศ.3

นางสาวน้ำฝน ทองคำ
ครู คศ.2

นางสาวกัทลี สังขวร
ครู คศ.2

นางสาวสุกัลย์ เจริญกุล
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์พร สมงาม
ครู คศ.1

นางสาวกนิษฐา รุ่งเรือง
ครู คศ.1

นางสาวอรทัย ไกรเภา
ครู คศ.1

นายธนโชติ ทองพิมล
ครูอัตราจ้าง