กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสกุลดี คุณโทถม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเบญจา บุญฤทธิ์

นางสุรีย์ แสงนาค

นางสมพิศ แดงประยูร

นางสาวนภัทร วงษ์สาหร่าย

นางบุษกร แสงพงษ์

นางสาววาสิฏฐี สีงาม