กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมพิศ แดงประยูร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนภัทร วงษ์สาหร่าย
ครู คศ.3

นางสาวสุวพร พินธุพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวบุษกร แสงพงษ์
ครู คศ.2

นายเทอดพงษ์ เสียงหวาน
ครู คศ.1

นางสาวอิสราภรณ์ อินเอก
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสิฏฐี สีงาม
ครูอัตราจ้าง

Mr. Frederick Chipada Ectin
Foreign English Teacher