กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอิสราภรณ์ อินเอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมพิศ แดงประยูร
ครู คศ.2

นางสาวนภัทร วงษ์สาหร่าย
ครู คศ.3

นางสาวสุวพร พินธุพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวบุษกร แสงพงษ์
ครู คศ.2

นายเทอดพงษ์ เสียงหวาน
ครู คศ.1

นางสาวดลพร เอี่ยมจุ้ย
ครูผู้ช่วย

Mr. Frederick Chipada Ectin
Foreign English Teacher