คณะผู้บริหาร

นายบรรจบ เฉลยมรรค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 035691828
อีเมล์ : banjob@pj.ac.th

นางสาวสิริรักษ์ นักดนตรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 035691828
อีเมล์ : sirirak@pj.ac.th

นางอุษา ลือสมุทร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 035691828
อีเมล์ : usa@pj.ac.th

นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
เบอร์โทร : 0868059119
อีเมล์ : limsomboon00@gmail.com

นายสุวัฒน์ แดงประยูร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0817805007
อีเมล์ : suwat077@yahoo.co.th