คณะผู้บริหาร

นายบรรจบ เฉลยมรรค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปราโมทย์ อ่อนละม้าย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวสิริรักษ์ นักดนตรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสุวัฒน์ แดงประยูร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร