กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกัทลี สังขวร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเรวดี ผูกเกษร

นางสาวน้ำฝน ทองคำ
ครู คศ.2

นางจันทิมา ปกป้อง
ครู คศ.1

นางสาวสิดี เปี่ยมศิริมงคล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ ไม้เที่ยง
ครูผู้ช่วย

นายธนโชติ ทองพิมล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรพิมล ทรงบัณฑิตย์
ครูอัตราจ้าง