กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจารุวรรณ ไม้เที่ยง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจันทิมา ปกป้อง
ครู คศ.2

นางสาวสิดี เปี่ยมศิริมงคล
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา แก้วคงวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวธนาภรณ์ ทองเสริม
ครู คศ.2