เจ้าหน้าที่

นางสาวสุดารัตน์ ดอกมะขาม
พนักงานราชการ

นางสาวพรพิมล ทรงบัณฑิตย์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นางสาวจริยา สุ่มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายธนโชติ ทองพิมล
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์