เจ้าหน้าที่

นางสาวสุดารัตน์ ดอกมะขาม
พนักงานราชการ

นางสาวพรพิมล ทรงบัณฑิตย์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นายธนโชติ ทองพิมล
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นายกิตติพงษ์ อ้นพงษ์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ