กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารีวรรณ ทองคำมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัญญา จันทนา
ครู คศ.3

นางสาวธนพรรณ เขมะชิต
ครู คศ.3

นางณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่ม
ครู คศ.1

นางกรรณิการ์ สีลาด
ครู คศ.1

นายวิชัย ก่ำกระโทก
ครูผู้ช่วย

นางยุพิน ช่วยชู
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจริยา สุ่มประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง