กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวิชัย ก่ำกระโทก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอารีวรรณ ทองคำมาก
ครู คศ.3

นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์
ครู คศ.3

นางณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่ม
ครู คศ.1

นางกรรณิการ์ สีลาด
ครู คศ.1

นางสาวพุทธิภรณ์ เกตุยิ้ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณีรัตน์ ดอกไม้งาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง
ครูอัตราจ้าง