กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอารีวรรณ ทองคำมาก
ครู คศ.3

นางณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่ม
ครู คศ.1

นางกรรณิการ์ สีลาด
ครู คศ.1

นายวิชัย ก่ำกระโทก
ครู คศ.1

นางสาวพุทธิภรณ์ เกตุยิ้ม
ครู คศ.1

นางสาวมณีรัตน์ ดอกไม้งาม
ครู คศ.1