กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชิตพล เครือแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปราโมทย์ ทองคำมาก
ครู คศ.3

นางภิญญาพัชญ์ เดชเดชาโชติ
ครู คศ.3

นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ
ครู คศ.2