กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปราโมทย์ ทองคำมาก

นายชิตพล เครือแก้ว