กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปราโมทย์ ทองคำมาก
ครู คศ.3

นางภิญญาพัชญ์ เดชเดชาโชติ
ครู คศ.3

นายชิตพล เครือแก้ว
ครู คศ.1