กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัทลี สังขวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1