คณะผู้บริหาร

ดร.วัชรพงษ์ แพร่หลาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 035691828

นางสาวสิริรักษ์ นักดนตรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 035691828
อีเมล์ : sirirak@pj.ac.th

นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 035691828

นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
เบอร์โทร : 035691828

นายสุวัฒน์ แดงประยูร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0817805007
อีเมล์ : suwat077@yahoo.co.th