กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมรรัตน์ ชื่นทิพย์
ครู คศ.3

นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวมินตรา อนันตรังสี
ครู คศ.2

นางสาวนันทนา เริงพานิช
ครูผู้ช่วย