กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมินตรา อนันตรังสี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมรรัตน์ ชื่นทิพย์

นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์

นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา
ครู คศ.2

นายหอมหวล ศรีอาภรณ์