กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวมินตรา อนันตรังสี
ครู คศ.2

นางสาวนันทนา เริงพานิช
ครู คศ.1

นายจิรภัทร แต่งงาม
ครูผู้ช่วย