กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทความทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
2 บทความทางวิชาการ เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ
3 บทความทางวิชาการ ตู้เซฟเหนือเซฟ
4 บทความทางวิชาการ สว่านพลังงานแสงอาทิตย์