กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทความทางวิชาการ พัดลมไอเย็น
2 บทความทางวิชาการ ที่กั้นลมประหยัดพลังงานจากอิฐมวลเบา
3 บทความทางวิชาการ เครื่องล้างจานรุ่นปรับปรุงใหม่
4 บทความทางวิชาการ เครื่องล้างจาน
5 บทความทางวิชาการ เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ แบบแกนกระทุ้ง
6 บทความทางวิชาการ เครื่องแกะหอยขม
7 บทความทางวิชาการ SUN BOX
8 การจัดการเรียนรู้เทคนิคผังกราฟิก
9 การสอนด้วยรูปแบบซิปปา
10 การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
11 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
12 การจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์
13 บทความทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
14 บทความทางวิชาการ เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ
15 บทความทางวิชาการ ตู้เซฟเหนือเซฟ
16 บทความทางวิชาการ สว่านพลังงานแสงอาทิตย์