กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายโซ่ทอง สระบัวทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางอุษา ลือสมุทร
ครู คศ.2