กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอุษา ลือสมุทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโซ่ทอง สระบัวทอง
ครูผู้ช่วย

นายปราโมทย์ สีมาตย์จันทร์
ครูผู้ช่วย