กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอุษา ลือสมุทร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย บุญฉ่ำ