ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอ่ำ จันทร์ขจร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เมษายน 2496 - 7 สิงหาคม 2496
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ อนันตรังสี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 สิงหาคม 2496 - 17 มิถุนายน 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายย้อย หว่างอากาศ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 สิงหาคม 2497 - 1 มิถุนายน 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายโพธิ์ พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ตุลาคม 2500 - 30 กันยายน 2520
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประไพพิศ สุดเฉลียว
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2520 - 28 พฤศจิกายน 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ อินทรวิเชียร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ธันวาคม 2526 - 20 กรกฎาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสม มั่งคั่ง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2530 - 1 พฤศจิกายน 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ หล่อสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2532 - 30 กันยายน 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ผดุงศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต บุญประดับ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2537 - 25 พฤศจิกายน 2540
ชื่อ-นามสกุล : นางผ่องศิริ ผ่องเคหา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2540 - 18 ธันวาคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ธันวาคม 2541 - 3 ตุลาคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายเตชสิทธิ์ สุขเจริญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ตุลาคม 2542 - 30 พฤศจิกายน 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา กุลรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ธันวาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธันวาคม 2548 - 1 มกราคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สุขขุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มกราคม 2553 - 30 กันยายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย อินทรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ตุลาคม 2556 - 31 ตุลาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล บกสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2561 - 18 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ เฉลยมรรค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 ตุลาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วัชรพงษ์ แพร่หลาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน