งานแนะแนว / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุพรรณี อินมะณี
ครู คศ.3 หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์
ครู คศ.3 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวจินตนา ปิติมล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ