งานแนะแนว / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศรศิริ สุขสอาด
ครู คศ.1 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวจินตนา ปิติมล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ