งานแนะแนว / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์
ครู คศ.3 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศรศิริ สุขสอาด
ครูผู้ช่วย หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวจินตนา ปิติมล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ