งานแนะแนว / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุพรรณี อินมะณี
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน