กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย มีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวาสนา เสนาพันธ์
ครู คศ.3

นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวชลลดา อ่อนพันธ์ุ
ครู คศ.1

นางสาวทิพวัลย์ แม้นศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ รุ่งราษี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล ทรงบัณฑิตย์
ครูอัตราจ้าง