กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย มีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนภาดา รวมสุวรรณ
ครู คศ.3

นางอุบล เปลี่ยนทอง
ครู คศ.3

นางวาสนา เสนาพันธ์
ครู คศ.3

นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวชลลดา อ่อนพันธ์ุ
ครู คศ.1

นางสาวกานติมา ท้วมทอง
ครู คศ.1

นางสาวทิพวัลย์ แม้นศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล ทรงบัณฑิตย์
ครูอัตราจ้าง