กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย มีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนภาดา รวมสุวรรณ
ครู คศ.3

นางอุบล เปลี่ยนทอง
ครู คศ.3

นางวาสนา เสนาพันธ์
ครู คศ.3

นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวชลลดา อ่อนพันธ์ุ
ครู คศ.1

นางสาวกานติมา ท้วมทอง
ครู คศ.1