กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมชาย มีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวาสนา เสนาพันธ์
ครู คศ.3

นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวชลลดา อ่อนพันธ์ุ
ครู คศ.2

นางสาวทิพวัลย์ แม้นศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุดารัตน์ รุ่งราษี
ครู คศ.1

นายกำพล แสนฤทธิ์
ครู คศ.1

นายอาทิตย์ ยินยอม
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล ทรงบัณฑิตย์
ครูอัตราจ้าง

นายทะนงศักดิ์ แก้วเขียว
ครูอัตราจ้าง