กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย มีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวาสนา เสนาพันธ์
ครู คศ.3

นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวชลลดา อ่อนพันธ์ุ
ครู คศ.1

นางสาวทิพวัลย์ แม้นศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ รุ่งราษี
ครูผู้ช่วย

นายกำพล แสนฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายอาทิตย์ ยินยอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล ทรงบัณฑิตย์
ครูอัตราจ้าง

นายทะนงศักดิ์ แก้วเขียว
ครูอัตราจ้าง