กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ วิชาคณิตศาสตร์ 3
2 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3 รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่องจำนวนเชิงซ้อน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
4 รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ลำดับและอนุกรม วิชาคณิตศาสตร์ 6
5 รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ 5
6 รายงานการอบรมลูกเสือ
7 รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
8 ผสมผสานคณิตศาสตร์กับงานศิลป์เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9 ต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวแนวใหม่
10 โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “กำหนดการเชิงเส้นเน้นกำไร”