เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
แบบบันทึกการประเมินตนเองการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักเรียน
ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีออนไลน์
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีออนไลน์
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายสัปดาห์ พร้อมตัวอย่าง
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ หน้าเดียว
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับครู
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประมวลรายวิชา
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน