เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบสำรวจการแจกเอกสารประกอบการเรียนที่บ้านช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2563
แบบฟอร์มติดตามภาระงาน ชิ้นงานที่นักเรียนได้รับมอบหมาย
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
แบบบันทึกการประเมินตนเองการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักเรียน
ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีออนไลน์
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีออนไลน์
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายสัปดาห์ พร้อมตัวอย่าง
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ หน้าเดียว
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับครู
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประมวลรายวิชา
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน