ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการโดยรวม ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.16 KB 123565
คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานบุคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.66 KB 123415
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่อมแซมอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.94 KB 123205
คู่มือปฏิบัติงานกิจการนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.46 KB 123226
กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.73 KB 123457
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.91 KB 123382
กระบวนงานหนังสือส่งออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.37 KB 123542
กระบวนงานรับหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.99 KB 123449
คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.14 KB 123612
ระเบียบการขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.88 KB 123221
ข้อมูลสถิติหนังสือรับ - หนังสือส่ง ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.75 KB 123601
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 123581
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 123298
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 123489
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 123256
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.27 KB 123289
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.77 KB 123334
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.42 KB 123409
คู่มือปฏิบัติงานบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.99 KB 123443
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 123404
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 989.89 KB 123546
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.73 KB 123257
ขั้นตอนการส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 123290
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิ์ทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 123669
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 927.11 KB 123323
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิบัติงานตามปฏิทินวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.07 KB 123518
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 123444