ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการโดยรวม ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.16 KB 17560
คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานบุคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.66 KB 17410
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่อมแซมอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.94 KB 17189
คู่มือปฏิบัติงานกิจการนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.46 KB 17215
กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.73 KB 17453
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.91 KB 17377
กระบวนงานหนังสือส่งออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.37 KB 17535
กระบวนงานรับหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.99 KB 17445
คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.14 KB 17608
ระเบียบการขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.88 KB 17214
ข้อมูลสถิติหนังสือรับ - หนังสือส่ง ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.75 KB 17593
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 17575
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 17292
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 17484
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 17248
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.27 KB 17285
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.77 KB 17329
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.42 KB 17399
คู่มือปฏิบัติงานบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.99 KB 17437
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 17400
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 989.89 KB 17544
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.73 KB 17255
ขั้นตอนการส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 17239
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิ์ทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 17526
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 927.11 KB 17312
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิบัติงานตามปฏิทินวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.07 KB 17497
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 17429