ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการโดยรวม ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.16 KB 82468
คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานบุคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.66 KB 82319
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่อมแซมอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.94 KB 82098
คู่มือปฏิบัติงานกิจการนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.46 KB 82123
กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.73 KB 82360
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.91 KB 82285
กระบวนงานหนังสือส่งออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.37 KB 82443
กระบวนงานรับหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.99 KB 82352
คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.14 KB 82515
ระเบียบการขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.88 KB 82121
ข้อมูลสถิติหนังสือรับ - หนังสือส่ง ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.75 KB 82503
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 82483
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 82201
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 82392
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 82158
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.27 KB 82193
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.77 KB 82237
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.42 KB 82309
คู่มือปฏิบัติงานบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.99 KB 82345
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 82308
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 989.89 KB 82451
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.73 KB 82162
ขั้นตอนการส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 82152
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิ์ทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 82447
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 927.11 KB 82219
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิบัติงานตามปฏิทินวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.07 KB 82404
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 82338