ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการโดยรวม ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.93 KB 10
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาษาไทย 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.36 KB 10
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาษาอังกฤษ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.48 KB 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 798
แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการโดยรวม ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.16 KB 146728
คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานบุคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.66 KB 146579
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่อมแซมอาคารเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.94 KB 146374
คู่มือปฏิบัติงานกิจการนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.46 KB 146397
กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.73 KB 146619
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.91 KB 146549
กระบวนงานหนังสือส่งออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.37 KB 146703
กระบวนงานรับหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.99 KB 146616
คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.14 KB 146774
ระเบียบการขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.88 KB 146393
ข้อมูลสถิติหนังสือรับ - หนังสือส่ง ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.75 KB 146769
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 146749
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 146466
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.42 KB 146658
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 146425
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.27 KB 146450
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.77 KB 146496
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.42 KB 146570
คู่มือปฏิบัติงานบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.99 KB 146606
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 146566
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 989.89 KB 146714
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.73 KB 146425
ขั้นตอนการส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 146483
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิ์ทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 146848
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 927.11 KB 146488
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิบัติงานตามปฏิทินวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.07 KB 146687
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 146613