ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสอนด้วยรูปแบบซิปปา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:54  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:52  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:50  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:48  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนที่เรียนรู้ช้า โดยการให้นักเรียนที่เรียนรู้และเข้าใจได้เร็วช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวน้ำฝน ทองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:58  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนซ่อมเสริมวิชานำเสนอแบบสื่อประสม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวน้ำฝน ทองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:57  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมลูกเสือ
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,10:36  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,10:35  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผสมผสานคณิตศาสตร์กับงานศิลป์เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,10:33  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวแนวใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,10:31  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..