ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ เครื่องแกะหอยขม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,15:48  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ SUN BOX
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,15:47  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้เทคนิคผังกราฟิก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:55  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนด้วยรูปแบบซิปปา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:54  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:52  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:50  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:48  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนที่เรียนรู้ช้า โดยการให้นักเรียนที่เรียนรู้และเข้าใจได้เร็วช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวน้ำฝน ทองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:58  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนซ่อมเสริมวิชานำเสนอแบบสื่อประสม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวน้ำฝน ทองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:57  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมลูกเสือ
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,10:36  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..