นักการ / แม่บ้าน

นายพยอม เด่นดวง
ช่างสี ชั้น 4

นายสำลี บุญทด
ช่างสี ชั้น 4

นายบัญชา ช่องสาร
ช่างสี ชั้น 4

นายปรีชา เจริญสุข
ช่างสี ชั้น 4

นายดำเนิน บุญเส็ง
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิชัย ดอกเทียน
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศิริออน หวังกา
ลูกจ้างชั่วคราว

นางลักขณา นาคนอก
ลูกจ้างชั่วคราว

นางเฉิดโฉม สาลีกิจ
ลูกจ้างชั่วคราว