นักการ / แม่บ้าน

นายสำลี บุญทด
ช่างสี ชั้น 4

นายบัญชา ช่องสาร
ช่างสี ชั้น 4

นายพยอม เด่นดวง
ลูกจ้างชั่วคราว

นายปรีชา เจริญสุข
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิชัย ดอกเทียน
ลูกจ้างชั่วคราว

นางลักขณา นาคนอก
ลูกจ้างชั่วคราว