คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบรรจบ เฉลยมรรค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ม.ศ.5 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กันยายน 2530 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา จังหวัดบุรีรัมย์ ครู
1 สิงหาคม 2533 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครู
9 กันยายน 2539 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ครู
9 เมษายน 2541 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ครู
16 พฤษภาคม 2548 โรงเรียนราชสถิตวิทยา จังหวัดอ่างทอง ครู
9 พฤษภาคม 2550 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ครู
30 ตุลาคม 2551 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน จังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 ตุลาคม 2555 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 2564 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" จังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลพระพฤหัสบดี ปี 2563
2 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
3 รางวัลคุรุสดุดี ปี 2562
4 รางวัล OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปี 2562
5 รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561
6 โล่รางวัลนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี "ด้านการบริหาร" ปี 2561
7 โล่รางวัลเกียรติยศ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี 2559
8 โล่รางวัล MOE AWARDS ประเภทบุคคล สาขาป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปี 2558
9 โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2557
10 รางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ปี 2550