คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.วัชรพงษ์ แพร่หลาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 035691828
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาเอก (ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (โครงการคุรุทายาท) คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปีพุทธศักราช 2565 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีพุทธศักราช 2564 โรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีพุทธศักราช 2562 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีพุทธศักราช 2559 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีพุทธศักราช 2549 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 รางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” ระดับประเทศ ปี 2564
3 รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ระดับจังหวัด ปี 2564
4 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563
5 รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในยอดเยี่ยม (IQA Awards) ระดับ สพฐ. ปี 2561
6 รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารวิชาการ ระดับชาติ ปี 2561