คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0868059119
อีเมล์ : limsomboon00@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล