ข่าวประชาสัมพันธ์
Academic Shows & Shares 2022 (อ่าน 27) 22 พ.ย. 65
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 568) 03 ก.ย. 65
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 532) 03 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง การซื้อเครื่องประเมินแบบวัดและแบบทดสอบของครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 558) 02 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบและบริการด้าน ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 563) 02 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง การจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 529) 02 ก.ย. 65
ปันน้ำใจให้น้องเรียน (อ่าน 535) 05 ส.ค. 65
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 (อ่าน 542) 30 ก.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 547) 20 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 543) 20 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (อ่าน 450) 13 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา (อ่าน 334) 09 มิ.ย. 65
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการป้องกัน COVID-19 ประจำภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 353) 20 พ.ค. 65
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 615) 06 ก.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) (อ่าน 1259) 22 เม.ย. 64
ปฏิทินวิชาการของโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักเรียน) (อ่าน 789) 19 มี.ค. 64
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้า) (อ่าน 892) 19 มี.ค. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 834) 08 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (อ่าน 863) 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี" เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 851) 23 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 1014) 22 ก.ย. 63
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (อ่าน 1029) 10 ก.ย. 63
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (อ่าน 993) 10 ก.ย. 63
การจัดซื้อ จัดจ้างพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 805) 03 ก.ย. 63
การจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 808) 30 มี.ค. 63
การจัดซื้อ จัดจ้างหนังสือเรียนประจําปีการศึกษา 2563 (อ่าน 914) 30 มี.ค. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 940) 14 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง (อ่าน 1075) 14 มี.ค. 63
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1332) 09 ต.ค. 62
การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 1166) 09 ต.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2560 (อ่าน 10) 04 มิ.ย. 61
บทความทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 25) 19 มี.ค. 61
แจ้งการเปลี่ยน Facebook ใหม่ของโรงเรียน (อ่าน 2011) 06 พ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2193) 30 พ.ค. 60
ติดตามข่าวสารงานจักสาน บ้านครูอ๊อด ได้ที่... (อ่าน 3006) 26 ก.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 2568) 30 มิ.ย. 59