แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
          แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.44 MB
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
          แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB