การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินผลการควบคุมภายใน โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.93 MB
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.76 KB