สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลสถิติช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ประจำปี 2563
ข้อมูลสถิติช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ประจำปี 2565