สถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.83 KB
ข้อมูลสถิติหนังสือรับ - หนังสือส่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.75 KB
สถิติการให้บริการด้านอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.28 KB
สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.53 KB
สถิติการให้บริการ การขอใบรับรอง ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.13 KB
สถิติการขอบัตรเข้าห้องเรียน ปีการศึกษา 2565
สถิติการให้บริการ กรณีผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน ปีการศึกษา 2565
สถิติการให้บริการ การขอใบรับรอง ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.15 KB
ข้อมูลสถิติหนังสือรับ - หนังสือส่ง ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.45 KB
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.29 KB