คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
          คู่มือปฏิบัติงานบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"
          แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
         ระเบียบการขอหนังสือรับรอง
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
          พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
          ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
          ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
          ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
          กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
          หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
         
คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานบุคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
          คู่มือปฏิบัติงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
          คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"