One Stop Service
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) และ สำเนาผลการเรียน (ปพ.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.91 KB
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.42 KB
กระบวนงานรับหนังสือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.99 KB
กระบวนงานหนังสือส่งออก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 542.37 KB
ขั้นตอนการรับนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.21 KB
ขั้นตอนการขอใช้อาคารสถานที่สำหรับประชาชนทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.64 KB
ขั้นตอนการขอประชาสัมพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.41 KB